WorksheetAutoFitRows Method (AutoFitterOptions)
Autofits all rows in this worksheet.

Namespace: Aspose.Cells
Assembly: Aspose.Cells (in Aspose.Cells.dll) Version: 19.10.0.0 (19.10)
Syntax
public void AutoFitRows(
	AutoFitterOptions options
)

Parameters

options
Type: Aspose.CellsAutoFitterOptions
The auto fitter options
See Also