WorksheetAutoFitRows Method (AutoFitterOptions)

Autofits all rows in this worksheet.

Namespace:  Aspose.Cells
Assembly:  Aspose.Cells (in Aspose.Cells.dll) Version: 20.4.0.0 (20.4)
Syntax
public void AutoFitRows(
	AutoFitterOptions options
)

Parameters

options
Type: Aspose.CellsAutoFitterOptions
The auto fitter options
See Also