AdobeXmpToolkit

XmpMeta.AdobeXmpToolkit property

public string AdobeXmpToolkit { get; set; }

See Also